ครูอาสาฯ ปอเนาะ จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาปอเนาะ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

นางเตือนใจ จันทร์เพ็ญ และนางพัชรี ไชยสิทธิ์ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ และนางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ พร้อมด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรนักศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาประจำศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมมอบถุงช่วยเหลือนักเรียน และเงินค่าอุปกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ้านปูยู

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more