นางกูมีมี พระศรีณวงค์ รายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ และนายมูฮัมหมัดอิรวาน ดือราแม ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเป้าหมายและวิทยากร ในโครงการการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ และนายมูฮัมหมัดอิรวาน ดือราแม ครูศูนย์การเรียนชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

คณะครูกศน.ตำบลนานาค ตำบลบางขุนทอง และตำบลพร่อน จัดจุดล้างมือ และวัดไข้ ในโครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีคนกศน.

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more