นางอุบล แสนขำ ครูอาสาฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นางอุบล แสนขำ และนางสาวชนิดาภา บกชูไชยภัทร ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบัญชีคำสั่งการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วยหัวหน้า กศน. ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ พบปะ เยี่ยมเยือนและมอบอินทผาลัมแก่ภาคีเครือข่ายในตำบลศาลาใหม่

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลศาลาใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อน การดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลไพรวัน เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อน การดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลบางขุนทอง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อน การดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more

นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบลนานาค เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อน การดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more