หัวหน้ากศน.ตำบลไพรวัน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

Read more

ครูกศน.ตำบลเกาสะท้อน นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 60 ชั่วโมง

Read more