บุคลากรครูข. และครูค. กศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ

บุคลากรครูข. และครูค

Read more