บุคลากรกศน.อำเภอตากใบ ร่วมกันจัดระเบียบโต๊ะ สถานที่ทำงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริการผู้รับบริการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ ลงพื้นที่นิเทศการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลเจ๊ะเห ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร(กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร) กิจกรรมฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาไทย

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more