1ปอเนาะ1โครงการพัฒนา

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮาญีรีน-อัลอิสลามีย์

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. – ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพ แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
๒4 มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. – ดำเนินการซ่อมแซมรั้วบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ
๒5 มีนาคม ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. -ดำเนินการซ่อมแซมรั้วบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ-ดำเนินการจัดทำจุดเช็คอินสถาบันศึกษาปอเนาะ

– ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะและมุมเรียนรู้ในปอเนาะ

– พัฒนารอบๆบริเวณมุมเรียนรู้และจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อย