ผู้บริหาร/บุคลากร

นายมนพ  ขวัญดี

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ

นายอับดุลฮากำ  สามอ

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ

นางสาวสากีนะห์  ลาเต๊ะ

ครูอาสาฯปอเนาะ