ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายคมกฤช สาหลัง ผอ.กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร กอบรม”โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ “

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more