1ปอเนาะ 1โครงการพัฒนา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน

สถาบันศึกษาปอเนาะมีพื้นที่พร้อม และสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเห็นควรพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมสวยงาม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีความเหมาะสม น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  รักษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้องและสถาบันศึกษาปอเนาะได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีนขึ้น

 

 วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๒.  เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

๓.  เพื่อให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะและบริเวณโดยรอบมีความรู้ มีทักษะการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลุ่มเป้าหมาย สถาบันศึกษาปอเนาะ 1 แห่ง/นักศึกษา 30 คน