แหล่งเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบูกิต

ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ตำบล บูกิต อำเภอ เจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์มือถือ 0๘๑-๕๔๓๖๘๖๗

โดย นายอารง ยูโซ๊ะ ประธานศูนย์