ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

วิสัยทัศน์
ยกระดับการศึกษาให้เยาวชนมุสลิมในสถาบันศึกษาปอเนาะ
พันธกิจ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สามารถเรียนสายสามัญและสายอาชีพควบคู่กับศาสนาเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป

เป้าประสงค์

๑. เยาวชนมุสลิมในปอเนาะได้รับการยกระดับการศึกษา
๒. เยาวชนในปอเนาะได้รับการศึกษาสายสามัญควบคู่ศาสนา
๓. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและสังคม
๔. เปิดโอกาสให้ฝึกอาชีพตามความถนัด

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งโรงเรียน นายแวอูเซ็ง แวยูโซ๊ะ ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน ขณะนั้นท่านเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ได้สอนมาระยะหนึ่ง ท่านมีความคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีความหมายมากนักตราบใดที่คนยากจน เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสทั่วไปที่ไม่มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังรอความเมตตาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจุดประกายความคิดเหล่านั้นขึ้นภายในกลุ่มศรัทธาด้วยกัน ทำให้ผู้คนต่างพากันช่วยบริจาคที่ดิน ทุนทรัพย์และแรงกาย เพื่อปลูกสร้างอาคารใช้เป็นที่พักและที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นลักษณะที่พักประจำสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กยากจน
เนื่องจากหมู่บ้านปีแนมูดอเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างกันดาร ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนหลายครอบครัวต่างพากันย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อื่น บ้างก็ไปเป็นกรรมกรในประเทศมาเลเซีย จึงทำให้บ้านปีแนมูดอมีที่ดินว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก
ประมาณปี 2535 มีผู้คนบริจาคที่ดินและได้จัดให้เป็นที่สาธารณะประมาณ 50 ไร่ และได้จัดตั้ง เป็นศูนย์การศึกษา ศูนย์ปฏิบัติศาสกิจอิสลาม ซึ่งเรียกว่า “ดะวะห์” ศูนย์แห่งนี้จะรับนักศึกษาจากหลากหลายแห่งมาอาศัยอยู่จึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนและได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนอัลมูฮายีรีน” หมายถึง ที่แห่งผู้อพยพ
สถาบันอัลมูฮายีรีน ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ณ บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งโดย นายแวอูเซ็ง แวยูโซ๊ะ ใช้ชื่อว่า มะอ์หัดตะฮฟิซอัลกรุอานอัลมูฮายีรีน ต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ได้มีการจดทะเบียนเป็น “สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน”