กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปอเนาะ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปอเนาะ
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะศึกษาความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้ามาใช้บริการมุมเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1. มุมหนังสือพิมพ์
2. มุมศาสนา
3. มุมหนังสือทั่วไป
4. มุมเศรษฐกิจพอเพียง