กิจกรรมทักษะอาชีพ

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กิจกรรมทักษะอาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง วิชาช่างก่อสร้างเบื้องต้น
ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะิจำนวน 20 คน