#ตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 5

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรค

Read more

#จัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

#จัดการเรียนการสอน ใ

Read more

#ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบหนังสือเรียน ให้กับนักศึกษา กศน ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแ

Read more

#ตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 4

#ตรวจคัดกรองเชื้อโรค

Read more

#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#ประชุมบุคลากร กศน.อ

Read more

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 3

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรค

Read more