#โครงการส่งเสริมการอ่านพัฒนาการเรียนรู้สู่ศรีสาครเมืองนักอ่าน ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#โครงการส่งเสริมการอ

Read more

#พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านพัฒนาการเรียนรู้สู่ศรีสาครเมืองฯ

#พิธีเปิดโครงการส่งเ

Read more

#นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบOnline ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

#นิเทศการจัดการเรียน

Read more

#โครงการอนุรักษ์พลังงาน (ไบโอแก๊ส) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet

#โครงการอนุรักษ์พลัง

Read more

#ประชุมตรวจราชการกรณีพิเศษ “สธ และ ศธ ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส

#ประชุมตรวจราชการกรณ

Read more

#ร่วมซักซ้อมการประชุมตรวจราชการกรณีพิเศษ และแนวทางการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet

#ร่วมซักซ้อมการประชุ

Read more

#โครงการจิตอาสาฯ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

#โครงการจิตอาสาฯ &#8

Read more

#ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#ร่วมกันปลูกพืชสมุนไ

Read more

#โครงการอนุรักษ์พลังงาน (ไบโอแก๊ส) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet

#โครงการอนุรักษ์พลัง

Read more