ด่วน! ศบค.ปรับพื้นที่ จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ดังนี้

ด่วน! ศบค.ปรับพื้นที

Read more

ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานวิทยากรโครงการอบรมการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิต และสมองของผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่ติดต่อประสา

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาการทำหน้ากากผ้า

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผ

Read more