#ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูกศน.อำเภอศรีสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฏไทย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ ค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more

มอบฮียาบ (ผ้าคลุมผม) และกะปีเยาะห์แก่คณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร เนื่องในโอกาสวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี

Read more