โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร

โครงการส่งเสริมกระบว

Read more

จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมปลายณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัด

จัดการเรียนการสอนขั้

Read more

กิจกรรมทาสีในอาคาร และปรับภูมิทักศ์ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#กิจกรรมทาสีในอาคาร

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more