ให้ความรู้เรื่อง “การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”

#คณะครู กศน.ตำบลมะรื

Read more

มอบวุฒิบัตรโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรายวิชา

วันที่ 22พฤศจิกายน 2

Read more