ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเสนอเซ็นต์เอกสารการประเมินสถาบันศึกษาปิเนาะต้นแบบ

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

จัดทำใบงานวิชาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ม.ต้นจาก Google Form เพื่อนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น line

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more