มัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564

แผนการจัดการเรียนรู้ ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3-5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ครั้งที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีวิตและครอบครัว ครั้งที่ 8-9

แผนการจัดการเรียนรู้วิชากัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ครั้งที่ 10-11

แผนการจัดการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 12-13

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ครั้งที่14-15

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 16-17

แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 20