มัธยมศึกษาตอนต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564

แผนการจัดการเรียนรู้ ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 7

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 8

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 9

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 10

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 14

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 15

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม ครั้งที่ 16

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 17

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 18

แผแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 19

แผนการจัดการเรียนรู้ ปัจฉิมนิเศ ครั้งที่ 20