ข้อมูลองค์กร

สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 107/1  หมู่ที่ 5  ตำบล มะรือโบตกอำเภอ ระแงะ   จังหวัด นราธิวาส  96130

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์ะ   ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 107/1  หมู่ที่ 5  ตำบล บาโงระนะ อำเภอ ระแงะ   จังหวัด นราธิวาส  96130บนเนื้อที่ ประมาณ  3 ไร่ 1 งา  ซึ่งมีโต๊ะครูชื่อ     นายมูหะมะรุสลาน   บอเตาะเกิดวันที่   13  ธ.ค.  2522   เกิดที่อำเภอ  ระแงะ จังหวัด    นราธิวาส 96130

 

ประวัติการศึกษา

การศึกษาประถม/มัธยมศึกษา/อุดมศึกษา

 

ระดับการศึกษา วุฒิ ชื่อสถานที่ศึกษา
สาย สามัญ ป.6 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
ม.3 ดารุสสาลาม
  ดารุสสาลาม
สาย ศาสนา ปอเนาะ ชั้น 10 ดารุสสาลาม
   

 

ลักษณะทั่วไปของระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ คือ  สอน กีตาบ

อัลกุรอาน  อัลฮาดีษ  และ  วิชาสามัญและสายอาชีพ นักศึกษาทั้งชาย  และ หญิง   ลักษณะการอยู่ประจำ ส่วนใหญ่ นักศึกษาจะอยู่ที่ปอเนาะ  106  คน  และมีนักศึกษาภาคกลางคืน   ถ้าหากว่ามีธุระที่จำเป็น หรือสำคัญ  ผู้ปกครองของนักศึกษาจะเป็นผู้ขออนุญาตต่อไป  นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ แห่งนี้ส่วนมากเป็นนักศึกษาในพื้นที่   และจากต่างตำบล  ในจังหวัดนราธิวาส      สถาบันเปิดสอน ทุกวันเว้นวันหยุด  วันอังคาร  และวันศุกร์  ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอน  ของหน่วยงาน กศน.มาสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักศึกษาปอเนาะ  ทั้ง สามระดับ  ตลอดสัปดาห์    นอกจากนี้ยังเปิดทำการสอนให้กับชาวบ้านในตอนบ่ายของวันศุกร์

ระบบการบริหารจัดการ

สถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้เป็นสถาบันขนาดกลาง  ซึ่งมีโต๊ะครู  1  คน   และมีผู้ช่วยโต๊ะครู 2 คน จำแนกเป็นชาย   2คน   และมีครูอาสาฯประจำปอเนาะ  1  คน   มีนักศึกษา  ทั้งหมด   106  คน    จำแนกเป็นชาย   86 คน   และหญิง    20    คน  นักศึกษาที่เรียนกศน.หลักสูตรกศน.2551 จำนวน 60  คน   ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/60  ประถม จำนวน 5 คน  ม.ต้น 20  คน  ม.ปลาย  35  คน

ระบบของสถาบันศึกษาปอเนาะ

ด้านการบริหารจัดการ

สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้จดทะเบียนตั้งชื่อเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ  เมื่อ วันที่    20  เดือน ตุลาคม พ.ศ.   2547   จำนวน นักศึกษาที่ยังไม่พ้นเกณฑ์ภาคบังคับ ทางสถาบันให้ กศน. เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ยังไม่จบภาคบังคับ

ด้าน อาคารสถานที่

สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมีอาคาร 2 อาคาร  อาคารห้องสมุด และอาคารละหมาดและสอนศาสนา และใช้เป็นห้อง  กศน. โดยมีมุมเรียนหนังสือและเป็นที่ประชุมของปอเนาะ  และมีที่พักนักศึกษาเป็นหลังๆ  จะอยู่กัน  2-3  คน  ด้าน การบริหารงานด้านการเรียน

สถาบันศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์ เปิดทำการสอนกีตาบ  ตำราที่ท่านอูลามาอ            ได้แต่งและเขียนไว้

ข้อมูลบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายมูหะมะรุสลาน  บอเตาะ โต๊ะครู  
2 นายรอยะ  เซะ ผู้ช่วยโต๊ะครู  
3 นายมะกาเมล  บอเตาะ ผู้ช่วยโต๊ะครู  
4 นางรูฮาณีย์  ยูโซ๊ะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ  

 

กลยุทธ์ของปอเนาะ

 

กลยุทธ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อิลอิสลามียะห์

ความสำคัญ
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัจประจำวันของมนุษย์ที่นำไปสู่ความพาสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า โดยมีอัลกรุอาน อัลหะดิษ และนักวิชาการ (อูลามาอ. ) เป็นธรรมนูญ ซึงมุสลิม ทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตลอดจนการอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

ภารกิจ
1. สอนศาสนา และอบรมจริยธรรมอิสลาม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยไม่จำกัดโอกาส และเงื่อนไข
2. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมีระบบ
3. พัฒนาบุคลากรในสถาบันปอเนาะให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. เป็นแบบอย่างเป็นที่พึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านศาสนาอิสลาม
5. มีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม บ้านเมือง

เป้าหมาย
1. เด็ก และเยาวชนตลอดจนประชาชนโดยนำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่มีระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและชุมชน
3. บุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถาบันปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อิลอิสลามียะห์   เป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาตามระบบชีวิอิสลามการปฏิบัติตามแบบอย่างอิสลาม และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ