วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย