บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ คณะครู ศรช. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิทัล แพลตฟอร์มในการเรียนรู้ (Augmented Reality : AR) สำหรับพนักงานราชการ (ที่ทำหน้าที่สอน) โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ รพกว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา