บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานแบบการคิดประยุกต์ (Creativity-Based Learning : CBL)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวญัมณีย์ สะมาแอ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานแบบการคิดประยุกต์ (Creativity-Based Learning : CBL) ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร

จังหวัดสงขลา