ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมพิธีการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่น 3 Module 1 การเสริมสร้างจิตวิญญาณและคุณลักษณะของความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Enhancing Spirituallity and Characteristics of Transformation Leader) และ Module 2 กลยุทธ์การบริหารการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือข่ายขององค์กร (Strategy for managing work Personal Budget and Networking of the Organizetion) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม2567 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร