สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วย นางสาวญัมณีย์ สะมาแอ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยการประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการประเมิน ฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส