ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (สัญจร) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัดนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน แผนการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส