ประวัติความเป็นมา

49897559 2010716142554100 5775966487466475520 n

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่” ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส มีว่าที่ ร.ต. สวัสดิ์  วิมิตตะนันทกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2525

ใน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 มีการปรับเปลี่ยนสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ใช้ตัวย่อว่า “สำนักงาน กศน.” อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้กับภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยเปลี่ยนเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส” หรือเรียกโดย ย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส” มีชื่อภาษาอังกฤษ “Narathiwat Provincial Office of The Non-Formal and Informal Education” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั่วไป โดยเฉพาะผู้พลาดและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 – 59 และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของตนเอง ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนา      ตามสภาพความพร้อมได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต