iายงานการโอนเงินเดือนมกราคม 2564 **งบอุดหนุน+ผ.5           

 **งบรายจ่ายอื่น+ผ.4

รายการการโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

** ผ.4+งบรายจ่ายอื่น 

รายการการโอนเงินเดือนมีนาคม 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ         

*ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนเมษายน 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ       

**ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนพฤษภาคม 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

**ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนมิถุนายน 2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

**ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนกรกฎาคม  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

    **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนสิงหาคม  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

**ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนกันยายน  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

    **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนพฤศจิกายน  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

    **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น

รายการการโอนเงินเดือนธันวาคม  2564 **ผ.5+งบอุดหนุนฯ   

    **ผ.4+งบรายจ่ายอื่น