แผนงาน โครงการ

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 17 โครงการที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 

 

 

 

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

3.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

4.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

5.โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

6.โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

7.โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

9.โครงการส่งเสริมการอ่าน

10.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

11.โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

12.โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้

13.โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

14.โครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

 

 

 

 

 

1.โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

2.โครงการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา