กิจกรรมพบปะและให้โอวาสนักศึกษากศน.ตำบลสามัคคี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลสามัคคี จัดกิจกรรมพบปะและให้กล่าวโอวาท เพื่อให้นักศึกษาตระหนักเกี่ยวกับการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม ณ กศน.ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส