เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น.นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายสาซาลี
เซะบากอ ครุผู้ช่วย นำนักศึกษากศฯ.อำเภอรือเสาะ รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส