ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม กศน.ตำบลสาวอ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางตอยยีบ๊ะห์ สาแม ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยวิธีการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ของนักศึกษาระดับ ม.ต้น ณ กศน.ตำบลสาวออำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส