พิธีเปิดโครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร (ไบโอแก๊ส) สู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร จำนวน 60 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส