จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศรีบรรพต ภาคเรียนที่ 2/2563

จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศรีบรรพต ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษากศน.ตำบลศรีบรรพต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ กศน.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส