กิจกรรมกาแฟยามเช้า กศน.ตำบลเชิงคีรี

กิจกรรมกาแฟยามเช้า กศน.ตำบลเชิงคีรี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฏี ศรีดำ ครูผู้ช่วย นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล และนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า กศน.ตำบลเชิงคีรี เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยครูกศน.ตำบลเชิงคีรี องค์กรนักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลเชิงคีรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส