ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ชี้แจงข้อราชการ ติดตามการดำเนินงาน และเตรียมงานโครงการ ดังนี้ 1.การติดตามการจัดทำเว็บไซต์ และสารสร้างการรับรู้ของ กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล ทุกตำบล 2.การเตรียมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบหมายงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส