ถอดบทเรียน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กศน.อำเภอศรีสาคร ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ถอดบทเรียน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กศน.อำเภอศรีสาคร ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอศรีสาคร และกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ร่วมกันถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฎษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กศน.อำเภอศรีสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ กศน.ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส