“โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน”

วันที่ 24 มิถุนายน นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การทำโครงงาน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการทำโครงงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันต่อไป และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จำนวน 5 ท่าน นางสาวอาอีซะฮฺ ดือราแม นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง นางสาวมีนา การี นางสาวณาซูลา มะนา และนายแววาลิฟ ดอเลาะ ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส