ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2563 ณ กศน.ตำบลสุคิริน กศน.อำเภอสุคิริน