“เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโทรประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบาเจาะ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี และนางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มชายแดนใต้ ได้ร่วมจัดกิจกรรม “นวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้”เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใค้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงหาแนวทางสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา