Vtr นำเสนอ Co-learning space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำรวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายกลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมทำ Vtr นำเสนอ Co-learning space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส