ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co- learning space ปี 2564สน พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2565

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 4 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ นางสาวศุหัขฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ,นางสาวปิยนาถ ยะปา ครูผู้ช่วย และนางสาวมาริสา เจ๊ะเงาะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co- learning space ปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ปี 2565 โดยวิทยากรจาก สพร.นายประวิตร ประธรรมโย ว่าด้วยกิจกรรมให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา