ดำเนินการคัดแยกหนังสือ เพื่อส่งให้อำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ได้นำไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับตำบลต่อไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมาย งานพัสดุ ดำเนินการคัดแยกหนังสือ เพื่อส่งให้อำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ได้นำไปดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับตำบลต่อไป ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส