“การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 “

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ว่าที๋ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบาเจาะ และนางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง