สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำแนกรายอำเภอ

============================
🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 295 ราย 🔴
============================
🔹อ.สุไหงโก-ลก 99 ราย (ปาเสมัส 11) (ปูโยะ 5) (มูโนะ 5) (สุไหงโก-ลก 78)
🔹อ.ตากใบ 48 ราย (เกาะสะท้อน 3) (โฆษิต 7) (เจ๊ะเห 10) (นานาค 4) (บางขุนทอง 3) (พร่อน 2) (ไพรวัน 10) (ศาลาใหม่ 9)
🔹อ.รือเสาะ 46 ราย (โคกสะตอ 1) (รือเสาะ 39) (รือเสาะออก 6)
🔹อ.สุคิริน 32 ราย (มาโมง)
🔹อ.ยี่งอ 28 ราย (จอเบาะ 4) (ตะปอเยาะ 4) (ยี่งอ 9) (ละหาร 4) (ลุโบะบายะ 6) (ลุโบะบือซา 1)
🔹อ.เมือง 15 ราย (กะลุวอ 1) (โคกเคียน 3) (บางนาค 10) (บางปอ 1)
🔹อ.จะแนะ 13 ราย (จะแนะ 5) (ช้างเผือก 4) (ดุซงญอ 1) (ผดุงมาตร 3)
🔹อ.ศรีสาคร 7 ราย (ซากอ 3) (ตะมะยูง 2) (ศรีสาคร 2)
🔹อ.แว้ง 3 ราย (ฆอเลาะ 1) (กายูคละ 2)
🔹อ.สุไหงปาดี 2 ราย (กาวะ 1) (โต๊ะเด็ง 1)
🔹อ.เจาะไอร้อง 1 ราย (บูกิต)
🔹อ.บาเจาะ 1 ราย (บาเจาะ)