📌สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 24 ตุลาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ⏬

🔴 ผู้ป่วยรายใหม่ 265 ราย 🔴
============================
🔹อ.ระแงะ 146 ราย (กาลิซา 28) (เฉลิม 4) (ตันหยงมัส 48) (ตันหยงลิมอ 9) (บองอ 15) (บาโงสะโต 26) (มะรือโบตก 16)
🔹อ.รือเสาะ 36 ราย (บาตง 1) (รือเสาะ 14) (รือเสาะออก 6) (เรียง 1) (ลาโละ 3) (สามัคคี 8 ) (สาวอ 2) (สุวารี 1)
🔹อ.จะแนะ 32 ราย (จะแนะ 16) (ช้างเผือก 7) (ดุซงญอ 3) (ผดุงมาตร 6)
🔹อ.สุไหงโก-ลก 21 ราย (สุไหงโกลก)
🔹อ.สุไหงปาดี 14 ราย (กาวะ 1) (โต๊ะเด็ง 2) (ปะลุรู 4) (ริโก๋ 3) (สากอ 1) (สุไหงปาดี 3)
🔹อ.ตากใบ 4 ราย (เจ๊ะเห 1) (นานาค 2) (ศาลาใหม่ 1)
🔹อ.เมือง 3 ราย (บางนาค)
🔹อ.ยี่งอ 3 ราย (ตะปอเยาะ 1) (ยี่งอ 2)
🔹อ.แว้ง 2 ราย (แว้ง)
🔹อ.บาเจาะ 2 ราย (บาเระใต้ 1) (ลุโบะสาวอ 1)
🔹อ.เจาะไอร้อง 1 ราย (จวบ)
🔹อ.ศรีสาคร 1 ราย (ศรีสาคร)